SEEN-จัดปฐมนิเทศ U2T for BCG

4/7/2565 15:39:19น. 415
University of Phayao
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการปฐมนิเทศโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดี ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 8 ตำบล โดย ตำบลบ้านสาง ตำบลสันป่าม่วง ตำบลบ้านใหม่และตำบลแม่นาเรือ เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ณ ห้อง SEEN 2401 อาคารคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ ตำบลโป่งแพร่ ตำบลเชียงเคี่ยน ตำบลตับเต่าและตำบลน้ำปาย เข้าปฐมนิเทศโดยผ่านระบบ ZOOM ในการปฐมนิเทศครั้งนี้ ดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กล่าวชี้แจ้งวัตถุประสงค์และขั้นตอนในการดำเนินการโครงการ โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2565 ซึ่งคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์และคาดหวังว่าโครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะรับประโยชน์สูงสุดตลอดระยเวลาดำเนินโครงการ เพื่อการพัฒนาสังคมชุมชนต่อไป


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
4/7/2565 15:39:19น. 415
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน