คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครูสล่าและไหว้ครูพื้นเมือง (ไหว้ครูกิ๋นอ้อพญา) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

8/7/2565 15:37:04น. 918
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครูสล่าและไหว้ครูพื้นเมือง (ไหว้ครูกิ๋นอ้อพญา) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี เข้าร่วมพิธีไหว้ครูสล่าและไหว้ครูพื้นเมือง (ไหว้ครูกิ๋นอ้อผะญา) โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการการจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธ์ิ สลักคำ เข้าร่วมพิธีและกล่าวชื่นชมถึงการจัดพิธีไหว้ครูพื้นเมืองในครั้งนี้ 

          ซึ่พิธีไหว้ครูสล่าและไหว้ครูพื้นเมืองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ สืบทอดประเพณี ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมด้านการไหว้ครูแบบล้านนา โดยมีการเดินขบวนเครื่องสักการะ พานไหว้ครู เครื่องพิธีไหว้ครู หน้ากากสัตว์มงคลจากวัสดุกระดาษรีไซเคิลของสำนักงาน มายังลานจัดพิธีอาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร์  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
8/7/2565 15:37:04น. 918
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน