SEEN-จัดอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองการจัดการป่าไม้ ตามมาตรฐาน และแนวทางการขอรับการประเมินคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้

8/7/2565 17:05:16น. 448
University of Phayao
ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ดร.วิมลรัตน์ ศีติสาร และทีมวิจัย จัดกิจกรรมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC) และแนวทางการขอรับการประเมินคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ (T-VER)” ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แพร่ และพะเยา เพื่อกระตุ้นความตระหนัก ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่มมูลค่าผลผลิต และสนองมาตรการ "ลด" การปล่อยคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจก ( net zero emissions ) ตามถ้อยแถลงของรัฐบาลไทยที่ COP26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิมลรัตน์ ศีติสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
8/7/2565 17:05:16น. 448
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน