สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน แก่วัดแม่กาห้วยเคียน เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในเทศกาลเข้าพรร

1/8/2565 14:37:43น. 922
สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน แก่วัดแม่กาห้วยเคียน เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2565
วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน แก่วัดแม่กาห้วยเคียน เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2565
อาจารย์เนตรนภา พรหมมา ประธานโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีวรรณ ศรีสุขคำ, อาจารย์กฤษฎา สารทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณุเชษฐ์ มะโนธรรม (สาขาวิชาอนามัยชุมชน) อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐพล ปันสกุล (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ) อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว, อาจารย์ปุณญิสา ผุดผ่อง (สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) และ อาจารย์กิ่งกนก รักษนาเวศ (สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต์) นิสิตสาธารณสุข ทุกช้นปี และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่สนใจ ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสาขาฯ มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ในระหว่างเข้าพรรษา ตลอดจนร่วมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงสืบไป ซึ่งกิจกรรมในวันนั้นประกอบไปด้วย 1. ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และสังฆทาน 2. การฟังพระธรรมเทศนา 3. การเจริญปัญญา (ฝึกสมาธิ) และ 4. จิตอาสาทำความสะอาดภายในบริเวณวัด ณ วัดแม่กาห้วยเคียน จังหวัดพะเยา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์กฤษฎา สารทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์กฤษฎา สารทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
1/8/2565 14:37:43น. 922
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน