SEEN เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการและสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

16/8/2565 15:45:30น. 792
University of Phayao
วันที่ที่ 16 สิงหาคม 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการและสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ( โครงการโลกการศึกษาพัฒนาสู่อาชีพ) ประจำปี 2565 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยมี ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น และดร.วนาวัลย์ ปรากฏเข้าร่วมโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อให้นักเรียนนำข้อมูลที่ได้รับนำไปประกอบการตัดสินใจ เลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสมง รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจการรับเข้าศึกษา และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆของคณะ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
16/8/2565 15:45:30น. 792
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน