กองกิจการนิสิต ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตของคณะนิติศาสตร์

19/8/2565 9:11:54น. 555
อัตลักษณ์นิสิต
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต พร้อมด้วย องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตจากการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ของคณะนิติศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาลวดลายผ้าปักชนเผ่าและจัดทำฐานข้อมูลลายผ้าปักของกลุ่มชาติพันธุ์ ณ ภูลังกาบ้านสวน ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา เพื่อให้นิสิตได้นำอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ สุขภาพ บุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ เป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการหรือมาออกแบบกิจกรรมในชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน (Community Engagement Skills) สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต และ Super KPI ด้านคุณภาพนิสิต ซึ่งกำหนดให้จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตดำเนินงานในเชิงพื้นที่จำนวน 5 ชุมชน ซึ่งจะต้องมีหน่วยงานระดับคณะ และระดับกอง


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
19/8/2565 9:11:54น. 555
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน