คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสู่ความเป็นเลิศ ห้องเรียนพิเศษ (TSM)

2/9/2565 10:58:17น. 725
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสู่ความเป็นเลิศพัฒนาศักยภาพนักเรียนสำหรับนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TSM) ระดับชั้น ม.6 จำนวน 87 คน มี รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนและกล่าวเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ และนักวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากร เรื่อง การแบ่งเซลล์ไมโอซีส กิจกรรมปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สาโรจน์ จีนประชา ผศ.ดร.บัลวี ยศน้อย ผศ.ดร.ณัชชา อินทร์จันทร์ ดร.นฤมล เสทธยะ ดร.ผกาสุคนธ์ เมฆรัตนชัย และนักวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากร เรื่อง การหาปริมาณ Acetyl salicylic acid ในยาแก้ปวดด้วยการไทเทรต


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
2/9/2565 10:58:17น. 725
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน