กองบริการการศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟสัญจร เพื่อนำเสนอนโยบายการดำเนินงาน เป้าหมาย รวมถึงแนวทางในการดำเนินงาน

5/9/2565 12:57:00น. 540
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 กองบริการการศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟสัญจร เพื่อนำเสนอนโยบายการดำเนินงาน เป้าหมาย รวมถึงแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีผู้อำนวยกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา ให้การต้อนรับและนำเสนอนโยบายการดำเนินงานดังกล่าว กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยได้แนะนำบุคลากรพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก และแนะนำระบบการดำเนินการภายใต้การสนับสนุนตามพันธกิจหลักที่สำคัญ ดังนี้
- ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
- ระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา & CWIE
- ระบบประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- ระบบจัดการสารสนเทศบัณฑิตศึกษา
- ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (i-Thesis)
- ระบบออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)
- ระบบลงทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
- ระบบฐานข้อมูลแผนที่เมืองพะเยา
- ระบบสำหรับครูแนะแนว
- ระบบประมวลผลการคัดเลือกเข้าศึกษา
- ระบบประมวลผลการคัดเลือกเข้าศึกษา
- ระบบตรวจสอบผลการเรียนนิสิต : Line Official Account (สำหรับผู้ปกครอง)
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร การพัฒนางานประจำไปสู่การวิจัย (R2R) เพื่อสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจกองบริการการศึกษา อีกทั้ง ยังมุ่งเน้น การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงสถานการโควิด ( Covid-19) การสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรในองค์กร โดยมีวิสัยทัศน์ คือ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ มีพันธกิจ ให้บริการการศึกษาแก่นิสิตและบุคลากร สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา ให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ณ Agri Coffee Pavilion ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วรรณิสา คำสนาม   
ข้อมูล/ข่าว :    วรรณิสา คำสนาม   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
5/9/2565 12:57:00น. 540
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน