SEEN พานิสิตลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งต่อองค์ความรู้และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

21/9/2565 8:34:54น. 666
University of Phayao
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 นิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ชั้นปีที่ 2) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ชั้นปีที่ 3) นำโดย ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ ผศ.ดร.กฤตชญา อิสกุล และอาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ พร้อมพร้อมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการภาคสนามเชิงบูรณาการ ในรายวิชาจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม และรายวิชาการจัดการลุ่มน้ำและป่าไม้ ในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ หนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักหนองเล็งทรายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรน้ำในหนองเล็งทรายและปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงได้ทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากดัชนีชีวภาพ (bioindicators) เพื่อส่งต่อองค์ความรู้และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน และนำไปสู่การตัดสินใจในการจัดสรรและใช้ทรัพยากรของคนในพื้นที่จากองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์   
เพิ่มข่าวโดย :   Surasak.ja@up.ac.th   
21/9/2565 8:34:54น. 666
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน