หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานในรายวิชาภูมิภาคศึกษา ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต

27/9/2565 16:24:31น. 304
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานในรายวิชาภูมิภาคศึกษา  ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
   วันที่ 19 กันยายน 2565 วิทยาลัยการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานในรายวิชาภูมิภาคศึกษา ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา เพื่อศึกษาการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากลด้านการศึกษา โดยใช้หลักการนําทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา และยังได้ไปศึกษาเเหล่งเรียนรู้เชิงพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ของชุมชนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
27/9/2565 16:24:31น. 304
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน