อาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ร่วมประชุมถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

29/9/2565 13:54:09น. 241
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

        ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ และ ดร.วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมประชุมถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่  ณ ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 26 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

             พิธีเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์  ประธานโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ  จากนั้นเป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน โดย นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส รองประธานโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ

             จากนั้นเป็นการนำเสนอ Best Practice เพื่อการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ จากสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบ จำนวน 12 สถาบันอุดมศึกษา ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาเชิงนโยบาย/ผู้บริหารให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ พร้อมการบูรณาการควบคุมยาสูบเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในและนอกหลักสูตร 2) การดำเนินงานบริการช่วยเลิกสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสายสุขภาพและไม่มีสายสุขภาพ 3) การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ (เยาวชนขับเคลื่อนสุขภาวะ) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่  และ 4) การใช้ผลงานวิจัยเพื่อผลักดันเชิงนโยบายหรือการดำเนินการระดับปฏิบัติการในสถาบันอุดมศึกษา

             ในภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยถอดบทเรียนการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาใน 4 ประเด็นหลัก โดย ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ และ ดร.วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนฯ ในประเด็นที่ 4 ซึ่งได้เก็บเกี่ยวบทเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
29/9/2565 13:54:09น. 241
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน