จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน จังหวัดพะเยา (หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2) (Week 4)

15/10/2565 13:58:55น. 334
University of Phayao
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน จังหวัดพะเยา (หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2) โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย และอาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน รวมทั้งทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกอบด้วย
อ.จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
และผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบให้กับชุมชน และเพื่อสร้างนวัตกรชุมชนที่สามารถสร้างต้นแบบนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการทางด้านเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) จังหวัดพะเยา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา (บ้านรักขนม) จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ณ ห้องประชุม Waterside ชั้น 2 โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
15/10/2565 13:58:55น. 334
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน