SEEN จัดหลักสูตร Hi-FI Consortium เครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม

17/10/2565 12:32:35น. 678
University of Phayao
วันที่ 17 ตุลาคม 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท สยามวัฒนา เวสต์ แมนเนจเมนต์ จำกัด ได้จัดโครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตหลักสูตรเครือข่ายการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและผลิตกำลังคนคุณภาพสูง ผ่านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Hi-FI consortium) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร(Hi-FI consortium) เพื่อความร่วมมือในการดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาผ่านกลไกการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้าน ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ผ่านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม เป้าหมายหลักของโครงการ Hi-FI Consortium ได้แก่
1. สามารถใช้โจทย์ทางธุรกิจเพื่อการวิจัยพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเป้าหมายร่วมของอุตสาหกรรมและสถานศึกษา
2. ผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ในอุตสาหกรรม ผ่านการจัดการศึกษาแบบเฉพาะสำหรับบริษัท
3. สร้างเครือข่ายการทำงานแบบ Consortium รองรับโจทย์ที่หลากหลายของอุตสาหกรรม ด้วยสหสาขาวิชาชีพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   Surasak.ja@up.ac.th   
17/10/2565 12:32:35น. 678
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน