สาขาวิชาอนามัยชุมจัดโครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก (ภาคโรงพยาบาลชุมชน) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบทบาทครูพี่เลี้ยงสาธารณสุขสุขในยุคอนาคต

19/10/2565 16:08:14น. 1414
   สาขาวิชาอนามัยชุมจัดโครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก (ภาคโรงพยาบาลชุมชน) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบทบาทครูพี่เลี้ยงสาธารณสุขสุขในยุคอนาคต
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564


สาขาวิชาอนามัยชุมจัดโครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก (ภาคโรงพยาบาลชุมชน) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบทบาทครูพี่เลี้ยงสาธารณสุขสุขในยุคอนาคต


วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก สาขาวิชาอนามัยชุมชน  (ภาคโรงพยาบาลชุมชน) ปีการศึกษา 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม UB 003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา และรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting


การจัดโครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก สาขาวิชาอนามัยชุมชน  (ภาคโรงพยาบาลชุมชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงเข้าใจวัตถุประสงค์ กฎระเบียบ และแนวทางการฝึกงานตามเกณฑ์ประเมินผลในคู่มือการฝึกงานภาคโรงพยาบาลชุมชนสำหรับการฝึกงานวิชาชีพนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ซึ่งครูพี่เลี้ยง ได้แก่ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 45 แห่ง โดยนิสิตมีระยะเวลาการฝึกงาน จำนวน 8 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 – 16 ธันวาคม 2566 โดยมีคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จูหว้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี รองประธานหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน และอาจารย์กฤษฎา  สารทอง ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการ โดยกิจกรรมในโครงการ มีดังนี้


กิจกรรมที่ 1 บรรยายหัวข้อ “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชนในยุคปัจจุบัน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ แหลมหลัก


กิจกรรมที่ 2 บรรยายหัวข้อ “แนวทางการฝึกงาน ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานวิชาชีพ และจิตวิทยาความเป็นครูฝึก” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ แหลมหลัก


กิจกรรมที่ 3 ชี้แจง “เครื่องมือสำหรับการฝึกงานตามแผนกที่นิสิตฝึกงาน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง  ต๊ะแก้ว


กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ”แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการฝึกงานวิชาชีพในยุคอนาคต” โดย อาจารย์พรพนา สมจิตรและคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์กฤษฎา สารทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์กฤษฎา สารทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
19/10/2565 16:08:14น. 1414
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน