โครงการปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงการฝึกงานวิชาชีพ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565

20/10/2565 8:50:47น. 797
โครงการปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงการฝึกงานวิชาชีพ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 19 ตุลาคม 2565
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ดำเนินโครงการปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงการฝึกงานวิชาชีพ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านรูปแบบออนไลค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว และในโอกาศนี้ชี้แจงกฎ ระเบียบ และข้อปฎิบัติของนิสิตที่จะเข้ารับการฝึกงานวิชาชีพให้กับอาจารย์พี่เลี้ยงทราบ
ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ชี้แจงรายละเอียดตามคู่มือการฝึกงานวิชาชีพ ให้ครูพี่เลี้ยงได้ทราบ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และขอบเขตในการฝึกงานวิชาชีพในครั้งนี้ และได้ให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกงานวิชาชีพได้พบกับครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก
โดยมีครูพี่เลี้ยงจากหน่วยงานทั้งหมด 14 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 1 โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 2 โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 3 (วัดป่าโนนนิเวศน์) โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม โรงพยาบาลสกลนคร จังสกลนคร โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเคียน จังหวัดพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
20/10/2565 8:50:47น. 797
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน