มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงผลงานวิจัย ในงาน “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” (Learning and Innovation Community)

8/11/2565 17:47:32น. 1054
ชุมชนนวัตกรรม
        มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงผลงานวิจัย ในงาน “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” (Learning and Innovation Community) จัดขึ้นโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง Grand Ballroom 1-2 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท (S31 Sukhumvit Hotel) กรุงเทพมหานคร
        มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมจัดนิทรรศการชุมชนนวัตกรรม 2564 โดยนำ ชุดโครงการ “การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมด้วยการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและนโยบายสาธารณะ” ที่มี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล เป็นหัวหน้าชุดโครงการ และชุดโครงการ “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพะเยาสู่การสร้างชุมชนนวัตกรรม” ที่มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ สมชาติ ธนะ เป็นหัวหน้าชุดโครงการ ซึ่งทั้ง 2 ชุดโครงการได้มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี/นวัตกรรม จากมหาวิทยาลัย นำไปปรับใช้ในการจัดการปัญหาในชุมชน และสร้างกระบวนการจัดการการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนโดยชุมชนเอง สู่การยกระดับด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วยความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีพร้อมใช้และนวัตกรรมชุมชน และนวัตกรดีเด่น        มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมองการพัฒนาชุมชนในมิติของมหาวิทยาลัยในเวที Show Success Case “มุมมอง มหาวิทยาลัย/พอซ./สป.อว. ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคุณจันทนา เบญจทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินงานเชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรมสู่ชุมชนสู่ความยั่งยืน” และ ปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”ซึ่งมีรากฐานการทำงานเดิม คือ โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ต่อยอดเป็น โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ อาศัยองค์ความรู้ถ่ายทอดไปยังชุมชนในงานวิจัยและบริการวิชาการ ผสานกับภูมิปัญญาเดิมของพื้นที่ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นที่ยอมรับของชุมชน (Community Recognition)   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันทปรีชา ศรีเกิดครืน   
ข้อมูล/ข่าว :    เด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   dennapa.pa@up.ac.th   
8/11/2565 17:47:32น. 1054
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน