คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทำความร่วมมือกับ SkillLane พัฒนาระบบ Blended Learning เปิดให้ผู้เรียนเรียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์

14/11/2565 16:09:16น. 635
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม บวรรัตนประสิทธิ์ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท SkillLane ซึ่งเป็นบริษัท Online Learning Platform อันดับ 1 ของไทย ในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านรายวิชาเรียนล่วงหน้า (Pre-Degree) พร้อมขยายผลไปสู่สังคมในวงกว้าง และขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ได้เข้าถึงองค์ความรู้ เนื้อหาวิชาการและหลักสูตรการเรียนการสอน ในรายวิชาต่าง ๆ โดยทางอาจารย์ เป็นผู้จัดการเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล บริษัท SkillLane เป็นผู้จัดการให้บริการระบบโปรแกรมคอร์สเรียนออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ การรับสมัครการประมวลผลข้อมูล ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งสามารถนำรายวิชาพิจารณาเทียบโอนเป็นระบบหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยได้ ตอบโจทย์ผู้เรียนในยุคสมัยใหม่ ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าที่ไหน และเมื่อไหร่ ผ่าน Ecosystem Learning พัฒนาคนทุกช่วงวัย และคลังหน่วยกิตแห่งชาติ เรียนโดยไม่ต้องเป็นนักศึกษา เทียบโอนประสบการณ์เป็นหน่วยกิตรับใบปริญญา ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ผนึกความร่วมมือกับ SkillLane เปิดตัวโครงการนำร่องจัดทำคลังหน่วยกิตแห่งชาติ (National Credit Bank System :NCBS) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อรองรับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้ผู้เรียนซึ่งไม่จำเป็นต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาสามารถนำผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้จากวิชาและหลักสูตรต่างๆ หรือนำประสบการณ์ทำงาน มาเทียบโอนและสะสมหน่วยกิตไว้ที่คลังหน่วยกิตแห่งชาติ แล้วสามารถนำมาขอรับปริญญาบัตรจากสถาบันอุดมศึกษาของไทยได้ หรือเพื่อเป็นรายงานผลลัพธ์การเรียนรู้สะสมของผู้เรียน โดยหน้าที่ของ คลังหน่วยกิตแห่งชาติ จะมี 4 อย่าง คือ 1. เก็บข้อมูลการสะสมหน่วยกิตของผู้เรียน 2. เชื่อมโยงคลังหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษากับธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ 3. ผู้เรียนสามารถเรียกใช้ เรียกดูหน่วยกิตที่สะสมไว้ได้ และ 4. มีความปลอดภัย เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนตรงกับความต้องการของตัวเอง เลือกเรียนตามความชอบของตนเอง ส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้มากขึ้น และเรียนรู้ตลอดชีวิต


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
14/11/2565 16:09:16น. 635
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน