นิสิตสาขา CS คณะ ICT ได้รางวัล “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564”

16/11/2565 14:03:14น. 692
รางวัลนักศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้บริหารคณะฯ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวจิราพรรณ สิทธิกัน นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้รับโล่ห์พร้อมเกียรติบัตร รางวัล “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2564 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
                ซึ่ง “รางวัลนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาตามมติของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
16/11/2565 14:03:14น. 692
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน