วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564

17/11/2565 13:28:14น. 285
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564
   วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน อาจารย์ประจำคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา (กรรมการ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (กรรมการ) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของวิทยาลัยการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ในรอบปีการศึกษา 2564 และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
17/11/2565 13:28:14น. 285
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน