บริการวิชาการ “โภชนาการชุมชน” เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

22/11/2565 14:04:25น. 908
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

บริการวิชาการ “โภชนาการชุมชน” เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการจัดบริการวิชาการร่วมกับการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชนในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กาโทกหวาก บ้านโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร ร่วมกับอาจารย์นริศรา พันธุรัตน์ ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

----------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน จึงได้ดำเนินโครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติในรายวิชาโภชนาการชุมชนของนิสิตหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร ชั้นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพิ่มเติมจากการศึกษาในชั้นเรียน โครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชนในปีนี้จะจัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 คือกิจกรรมการสำรวจปัญหาด้านโภชนาการของชุมชนจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กาโทกหวาก บ้านโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างชุมชน และสถาบันการศึกษา และในครั้งถัดไปจะเป็นการประเมินภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหาร จัดกิจกรรมการให้ความรู้ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทางด้านโภชนาการ เพื่อให้ผู้สูงอายุห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ และมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์นริศรา พันธุรัตน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
22/11/2565 14:04:25น. 908
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน