คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมวิชาการ “Current Biomedical Research and Innovation 2022 ครั้งที่ 1

25/11/2565 16:28:33น. 663
ประชุมวิชาการ

          วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "Current Biomedical Research and Innovation 2022 เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ทางนิติเวชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดมุมมองใหม่ๆ และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่ เป็นประโยชน์กับชุมชนและประเทศชาติ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา

 

         คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ กล่าวรายงานถึงการวัตถุประสงค์การจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งนี้ว่า การวิจัยเป็นการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาคนบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ สามารถนำผลงานและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การวิจัยทางด้านสุขภาพช่วยให้คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง ลดความสูญเสียบุคลากรและภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษา ดังนั้นการพัฒนางานวิจัยผ่านการประชุมวิชาการร่วมกัน ถือเป็นโอกาสให้นักวิจัยได้มีการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านสุขภาพ จริยธรรม และสังคมในสาขาวิชาต่างๆ อันได้แก่ ชีววิทยา ชีววิทยาของเชื้อโรค จุลชีววิทยาทางการแพทย์ เภสัชวิทยา สรีรวิทยา พยาธิวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา พิษวิทยา และงานวิจัย ทางด้านการแพทย์ เป็นต้น


           อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมงาน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีปณิธานมุ่งมั่น "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" และวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากลอย่างยั่งยืน" มีพันธกิจครอบคลุมการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมและองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่งเสริมสุขภาวะที่ดีเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมและขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในสถานการณ์ปัจจุบัน ความรู้และวิทยาการทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การค้นคว้าวิจัยในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ จึงจะตอบโจทย์การแก้ปัญหาด้านสุขภาพ การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "Current Biomedical Research and Innovation 2022" จึงเป็นเวทีที่ผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษาใช้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพ รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์และเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทางนิติเวชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่ เป็นประโยชน์กับชุมชนและประเทศชาติต่อไป

           โครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน ประกอบด้วยนิสิต 40 คน คณาจารย์ 40 คน และบุคลากร 20 คน จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง อนาคตของนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยโดย แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ กิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ เรื่อง ปัญหาและอนาคตของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว,รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ, และผู้ช่วยศาสตราจารย์นพ.อานนท์ จำลองกุล รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานแบบ Oral 20 ผลงาน และแบบ Poster Presentation 10 ผลงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา


 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
25/11/2565 16:28:33น. 663
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน