คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

25/11/2565 23:14:17น. 352
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งผลการปฏิบัติงาน และความสำเร็จของการพัฒนางานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน (รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร) และรองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม) ได้ร่วมกำหนดแนวทางในการพัฒนาคณะฯ ในด้านการบริหารองค์กร และการพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรรม เพื่อร่วมกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้เกิดแนวปฏิบัติที่กำหนดร่วมกันภายในองค์กร
อีกทั้ง มีกิจกรรมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้กำหนดในตำแหน่งที่สูงขึ้น และอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยในระดับนานาชาติ Super KPI ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 15 ผลงาน ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
25/11/2565 23:14:17น. 352
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน