กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะสหเวชศาสตร์

28/11/2565 10:14:47น. 739
มหาวิทยาลัยพะเยา
        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ คณะนิติศาสตร์ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ชม ช่วย เชียร์) โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่ ซึ่งมีดร.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ คณะสหเวชศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
        ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะยา ประชาการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาการเกษตร ทำนาและทำสวนลิ้นจี่ โดยลิ้นจี่เป็นหนึ่งในสินค้าขึ้นชื่อของตาบลแม่สุก รวมทั้งจังหวัดพะเยาด้วย ซึ่งลิ้นจี่ที่ปลูกตำบลแม่สุกได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เกษตรกรในตาบลแม่สุก ส่วนมากจำหน่ายลิ้นจี่ในรูปผลไม้สดและลิ้นจี่คัดเกรด อย่างไรก็ตามพบว่ามีลิ้นจี่คุณภาพอีกจานวนมากที่ไม่ผ่านการคัดเกรดลิ้นจี่พรีเมี่ยมเกรด AA ซึ่งทำให้ขายได้ราคาต่ำ โดยผลผลิตลิ้นจี่ที่เหลือจากการจาหน่าย เกษตรกรในชุมชนจะนามาทาเป็นผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่แปรรูป เช่น คุกกี้ลิ้นจี่ ลิ้นจี่กวน ซึ่งส่วนมากจะเป็นการทำเพื่อบริโภคในครัวเรือน และขายในชุมชนในราคาถูก และเนื่องจากลิ้นจี่จะสามารถเก็บผลผลิตในช่วงประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนเท่านั้น ทำให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากลิ้นจี่เพียง 3-4 เดือนต่อปี และขาดรายได้หลังจากสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวผลผลิต
        การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลิ้นจี่ เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การปรับรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่คุณภาพที่เหลือจากการคัดเกรดลิ้นจี่ พรีเมี่ยมเกรด AA ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ตลอดปี ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดทำโครงการครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลิ้นจี่ ได้แก่ คุกกี้ลิ้นจี่ ชาลิ้นจี่ เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่คุณภาพที่เหลือจากการคัดเกรดลิ้นจี่พรีเมี่ยมเกรด และนำเข้าสู่เส้นทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันทปรีชา ศรีเกิดครืน   
ข้อมูล/ข่าว :    เด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   dennapa.pa@up.ac.th   
28/11/2565 10:14:47น. 739
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน