กองแผนงานจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานผ่านระบบ e-Budget เพื่อบริหารจัดการโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

28/11/2565 11:02:56น. 912
กองแผนงานจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานผ่านระบบ e-Budget เพื่อบริหารจัดการโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2565 กองแผนงานได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานผ่านระบบ e-Budget เพื่อบริหารจัดการโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานผ่านระบบ e-Budget
2. เพื่อบริหารจัดการโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผน และบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของเครือข่ายผู้ใช้งานระบบ e-Budget ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

หัวข้อการอบรมและกิจกรรมในโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน บรรยายเรื่องทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้มีสมรรถนะและทักษะ (SMART BUDGET) การวัดและประเมินผลโครงการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา, ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี บรรยายเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (BCG) และ Creative Economy เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลของสถาบันอุดมศึกษา, กิจกรรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะ (SMART BUDGET) บทเรียนที่ 1 – 2 ด้านการตั้งโครงการและการกรอกรายละเอียดในโครงการ โดยทีมงานกองแผนงาน และ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะ (SMART BUDGET) บทเรียนที่ 3 – 4 ด้านการตั้งแผนจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ และการรายงานผลโครงการ โดยทีมงานกองแผนงาน กองคลัง และงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี และร่วมกันทำกิจกรรม CSR สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 14 Life Below Water การจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 51 คน ณ โรงแรม ลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อภิเชษฐ ปัญญา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
28/11/2565 11:02:56น. 912
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน