กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

28/11/2565 11:21:34น. 1209
มหาวิทยาลัยพะเยา
        วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ชม ช่วย เชียร์) การพัฒนานวัตกรชุมชนเพื่อสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากกาแฟของอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีมี ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหัวหน้าโครงการ ดำเนินงานในพื้นที่ หมู่บ้านปางปูเลาะ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


        โดยสภาพพื้นที่ตำบลศรีถ้อย มีชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า (เมี่ยน) ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขา มีสภาพอากาศเย็นตลอดปี เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า โดยเกษตรกรของทั้งสามหมู่บ้านในตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ มีการปลูกกาแฟ และลิ้นจี่สลับกันไปตามพื้นที่เชิงเขา ทำให้ได้กาแฟที่มีคุณภาพดี ที่นับเป็นสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและเป็นอาชีพ และด้วยศักยภาพของชุมชนที่มีเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และผู้ประกอบการชุมชรวัดติโลกอารามชุมชนสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่เป็นจุดเชื่อมโยงการกระจายวัตถุดิบกาแฟปางปูเลาะ หน้าร้านจุดจำหน่ายที่สำคัญที่จะเป็นส่วนเสริมสร้าง และเป็นกลไกในการผลักดันสินค้า สร้างแบรนด์กาแฟอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณะ ซึ่งจะนำมาสู่ความเข้มแข็ง ความมั่งคั่ง สู่ความยั่งยืนของชุมชนปางปูเลาะ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

        โดยทีมวิจัยคณะเกษตรฯ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาพัฒนานวัตกรต้นน้ำ นายสมสิทธิ์ แซ่จ้าง นวัตกรการตลาด นางสาว ณิชชา ยอดเมือง อาศัยการทำงานแบบมีส่วนร่วม (PAR) กับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ วิทยากร หน่วยงานท้องถิ่น การท่องเที่ยว หอการค้า เครือข่าย OTOP พะเยา รวมถึงภาคเอกชนอื่น ๆ จัดกิจกรรมงาน "โครงการส่งเสริมอัตลักษณืและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" Phayao Hill Tribe Coffee Hub ครั้งที่ 2 แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม "จิบกาแฟ แลทะเลหมอก" ชุมชนท่องเที่ยววิถีชาและกาแฟ ปางปูเลาะ ผาแดง ป่าเมี่ยง ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงปางปูเลาะ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันทปรีชา ศรีเกิดครืน   
ข้อมูล/ข่าว :    เด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   dennapa.pa@up.ac.th   
28/11/2565 11:21:34น. 1209
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน