คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2565

28/11/2565 14:39:51น. 678
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ รองคณบดี ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ และ ดร.ปาณิสรา หลีค้วน ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จัดโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรมประจำปี 2565 กับ เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสู่การแปรรูปเชิงวัฒนธรรม (ข้าวน้ำจำ) ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

           กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ของคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวน้ำจำซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นของตำบล ยกระดับให้เป็นสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ โดยได้      รับเกียรติจาก นายศรัณย์ เหมะ นักออกแบบนวัตกรรม กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร ทั้งนี้ สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมนำเสนอ และถ่ายทอดเชื่อมโยงเรื่องราวอันเป็นอัตลักษณ์ของตำบลสู่การออกแบบสินค้าใหม่ที่ส่งเสริมสุขภาพจากข้าว     ซึ่งได้รับความสนใจและร่วมมืออย่างดียิ่งจากชุมชน นับเป็นกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชน

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
28/11/2565 14:39:51น. 678
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน