กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์

29/11/2565 15:54:05น. 749
มหาวิทยาลัยพะเยา
        วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร วิทยาลัยการจัดการ และนางสาวปรียาชนก เกษสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ชม ช่วย เชียร์) โครงการลูกประคบสมุนไพรสูตรผสมข้าวไรซ์เบอรี่ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา


        นโยบาย “โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม” คณะสาธารณสุขศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาในเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างการเรียนรู้และขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการนำข้อมูลและปัญหาของประชาชนมาพัฒนาในแต่ละด้าน โดยให้ความสนใจในการสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีธรรมชาติเชิงท่องเที่ยวสุขภาพเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน จึงได้จัดทำโครงการลูกประคบสมุนไพรสูตรผสมข้าวไรซ์เบอรี่ลดความเมื่อยล้าจากการทำงานตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อม และแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรคตามศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านศักยภาพของประชาชนด้านสุขภาพ การใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional Cultural Express) และความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ เป็นชุมชนแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้จากการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมคิด แปรรูปสินค้า สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผลิตสินค้า บริการ และประชาชนเกิดความเข้มแข็ง รอบรู้ จนนำไปสู่การพัฒนาเป็นต้นแบบสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่อื่นต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันทปรีชา ศรีเกิดครืน   
ข้อมูล/ข่าว :    เด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   dennapa.pa@up.ac.th   
29/11/2565 15:54:05น. 749
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน