นิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาคลินิกทักษะทางกฎหมายเฉพาะด้าน (กฎหมายครอบครัว) ออกแบบผลงานและจัดกิจกรรมแสดงผลงานในกิจกรรมการเรียนรู้แบบ GALLER

29/11/2565 16:56:56น. 761
เมื่อ วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 รายวิชา 100491 คลินิกทักษะทางกฎหมายเฉพาะด้าน (กฎหมายครอบครัว) (Specific Legal Skill Clinic) กลุ่ม 1 อาจารย์ผู้สอนอาจารย์จีรวรรณ สุวรรณสุจริต และอาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ GALLERY WALK โดยนิสิตในรายวิชาได้ออกแบบผลงานและจัดกิจกรรมแสดงผลงานของนิสิต ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คดีครอบครัว” ณ ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อ วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 รายวิชา 100491 คลินิกทักษะทางกฎหมายเฉพาะด้าน (กฎหมายครอบครัว) (Specific Legal Skill Clinic) กลุ่ม 1 อาจารย์ผู้สอนอาจารย์จีรวรรณ สุวรรณสุจริต และอาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ GALLERY WALK โดยนิสิตในรายวิชาได้ออกแบบผลงานและจัดกิจกรรมแสดงผลงานของนิสิต ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คดีครอบครัว” ณ ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


เป็นการจัดแสดงผลงานของนิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.นางสาวปวริศา ประเสริฐ
2.นางสาวพิชญา มะหิทธิ
3.นางสาวภคิณี ละครเกตุ
4.นางสาวอุบล ยศเคน
5.นางสาวเจษฎากร กันทะถ้ำ
6.นางสาวชนัญญา ชาญดนตรี
7.นายมนตรี แซ่เล้า
8.นายรพีพงษ์ คัญใหญ่
9.นางสาววราพร พรมเรือง
10.นายอภิวัฒน์ ตามัย
11.นางสาวอารยา แย้มยินดี
12.นางสาวกุลสตรี โหมดจิ๋ว
13.นางสาวจิณห์วรา วงศ์วรหิรัญ
14.นางสาวณัฐนันท์ อินนันใจ
15.นางสาวนริศรา ไชยพรหม    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.นิภาภรณ์ ลาภสเถียร   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.นิภาภรณ์ ลาภสเถียร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
29/11/2565 16:56:56น. 761
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน