กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ “สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” (โมดูลที่ 1)

3/12/2565 14:44:50น. 572
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ “สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” (โมดูลที่ 1) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ


และร่วมเสวนากับ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ในหัวข้อ “สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และมีความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 430 คน ณ ห้อง UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
3/12/2565 14:44:50น. 572
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน