กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ

19/12/2565 10:52:07น. 773
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7 (2/2565) ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำโดย ดร.สมเกียรติ ชอบผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ) รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ) นายเอนก มีมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ) รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (กรรมการและเลขานุการ) ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ (ผู้ช่วยเลขานุการ) ผู้อำนวยการกองแผนงาน (ผู้ช่วยเลขานุการ) และบุคลากรกองแผนงาน (ฝ่ายเลขานุการ)

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมชี้แจงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมดังกล่าวด้วย

วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Rm-R12) ระดับมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างเพียงพอ เหมาะสม

ทั้งนี้ กองแผนงาน จะได้รายงานการประเมินผลตามรายงานการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณัฏฐพร บรรจงอักษร   
ข้อมูล/ข่าว :    อัญชนา ปินตา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
19/12/2565 10:52:07น. 773
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน