กองกิจการนิสิตรับการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

23/12/2565 15:59:51น. 316
ตรวจสอบภายใน
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 กองกิจการนิสิต โดยนายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยหัวหน้างานธุรการ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้การต้อนรับ  นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑรพงศ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินงานตรวจสอบการดำเนินงานของกองกิจการนิสิต เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยทำการตรวจสอบ วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน และรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
23/12/2565 15:59:51น. 316
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน