มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสำนักงบประมาณ

26/12/2565 13:11:16น. 1074
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสำนักงบประมาณ เยี่ยมชมประชุมหารือ และตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสำนักงบประมาณ จำนวน 6 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะดังกล่าวฯ สำหรับวัตถุประสงค์ที่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสำนักงบประมาณมาในครั้งนี้ เพื่อประชุมหารือ และตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยา และให้คำแนะนำในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา


รายละเอียดกิจกรรมและการตรวจเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2565 ดังนี้

วันที่ 21 ธันวาคม 2565

ติดตามความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เมื่ออาคารแล้วเสร็จติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งครุภัณฑ์อาคาร และความพร้อมด้านสถานที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์


วันที่ 22 ธันวาคม 2565

สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสักการะพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา


เยี่ยมชมนิทรรศการ "อพ.สธ. สืบสานพระราชปณิธาน สร้างสรรค์ชุมชนเพื่อความยั่งยืน" ณ สวนป่าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ภายในนิทรรศการดังกล่าวฯ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานการวิจัยและพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น อาทิเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากคำมอกหลวง ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา, การพัฒนาผ้าย้อมสีธรรมชาติชุมชนไทลิ้อ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการอนุรักษ์สัตว์ป่า (ผึ้งโพรงไทยและชันโรง, แม่สะดิ้ง, อึ่งเพ้า, ปูนา), การอนุรักษ์นกยูงไทย, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายในนิทรรศการยังมีการแสดงดนตรี พร้อมการเดินแบบเครื่องแต่งกายผ้าพื้นเมืองจังหวัดพะเยา นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


เดินทางเยี่ยมชมสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี


เยี่ยมชมคณะทันตแพทยศาสตร์


เดินทางเยียมชมและทำกิจกรรม ณ บ้านดินคำปู้จู้


วันที่ 23 ธันวาคม 2565

เดินทางเยี่ยมชมและร่วมกันถวายสังฆทาน ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน