คณะวิทยาศาสตร์ ข้าร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงาน “การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

28/12/2565 13:41:40น. 673
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ รองศาสตราจารย์ ดร.นุจิรา ทาตัน รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สืบแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย คำแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา อินทร์จันทร์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย ดร.รัติยา ณ อุบล ดร.วิไลวรรณ ภาคทอง ดร.นิยม โฮ่งสิทธิ์ ดร.คงเดช สวาสดิ์พันธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน/นักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงาน “การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (อพ.สธ.) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ สวนป่าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (บริเวณด้านหลังอาคารปฏิบัติการ 12 หลัง) มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประจักร์ ขัตธิ   
ข้อมูล/ข่าว :    ประจักร์ ขัตธิ   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
28/12/2565 13:41:40น. 673
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน