คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน ได้ร่วมพัฒนาสุขภาพบุคลากรและประชาชนในระดับพื้นที่

6/1/2566 15:55:10น. 641
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน ได้ร่วมพัฒนาสุขภาพบุคลากรและประชาชนในระดับพื้นที่
วันที่ 5 มกราคม 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน ได้ร่วมพัฒนาสุขภาพบุคลากรและประชาชนในระดับพื้นที่
นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นที่อำเภอนาน้อย ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน ​เพื่อเป็นการติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ อันจะนำไปดำเนินการพัฒนาสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

โดยได้ร่วมดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 เพื่อเน้นภารกิจหลักในการรักษาพยาบาล การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค และการบริการวิชาการทางสุขภาพให้กับชุมชน โดยการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อส่งผลให้ประชาชนได้มีสุขภาพดีในทุกมิติ


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
6/1/2566 15:55:10น. 641
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน