พิธีเจริญพระพุทธมนต์กวนข้าวทิพย์ ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง 5 มกราคม 2566 สร้างคุณค่าวัฒนธรรมประเพณี เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมขับเคลื่อนการส่ง

7/1/2566 13:22:09น. 767
ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง2566
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์กวนข้าวทิพย์ ในโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง
          รักษาการแทนผู้อำนวยกาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี มอบหมายให้บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์นกยูงไทย จัดกิจกรรมต่อเนื่องจากการประกวดคัดเลือกธิดาข้าวทิพย์ประจำปี 2566 เพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์กวนข้าวทิพย์ในวันที่ 5 มกราคม 2566 ณ พระอารามหลวงวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา ในเวลา 14.00 น. เริ่มกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมทางอาหารพื้นถิ่น แข่งขันจัดขันโตกแนวสร้างสรรค์ "อาหารภูมิปัญญาพื้นเมืองในวรรณกรรมล้านนา" และการแข่งขันทำข้าวต้ม ข้าวหลาม ตลอดช่วงการแข่งขันได้รับเกียรติจากคุณอภิชาติ ปิงเมือง DJ ต้อม และนางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร กองกลาง ม.พะเยา ให้เกียรติเป็นพิธีกรดำเนินรายการตลอดการจัดกิจกรรม

และในช่วง 17.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์กวนข้าวทิพย์ ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมบุคลากร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์กวนข้าวทิพย์ เริ่มพิธีกวนโดยธิดาข้าวทิพย์ประจำปี 2566 และรองธิดาข้าวทิพย์ ร่วมทำพิธีปรุงข้าวทิพย์ เพื่อนำไปถวายตานข้าวใหม่ เป็นประเพณีของคนโบราณล้านนาที่สืบทอดกันมา ที่สอดแทรกคำสอนลูกหลานให้มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ โดยอาศัยฤดูหลังการเกี่ยวข้าวในเดือนสี่เป็ง นำข้าวเปลือก ข้าวสาร ที่ได้จากการเก็บเกี่ยวไปถวายพระสงฆ์ อีกทั้ง ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ และอีกส่วนหนึ่งก็นำไปให้ญาติผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ที่บุคคลเหล่านนี้ท่านได้บุกเบิกแผ้วถางผืนป่าที่รกร้าง มาเป็นท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ไพศาล ให้เราได้ใช้เป็นแหล่งผลิตข้าวกล้า เป็นอู่ข้าวอู่น้ำมายังชนรุ่น ถือเป็นความศิริมงคลของชีวิต มอบข้าวใหม่กับผู้ที่เราเคารพรักใคร่ได้ทานข้าวใหม่ของฤดูกาล


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
7/1/2566 13:22:09น. 767
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน