บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2รุกจัดงาน“LANNA-GMS EXPO 2022”

12/1/2566 15:33:37น. 743
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ ที่ปรึกษาโครงการด้านการจับคู่ธุรกิจนานาชาติ Business Matching  และ ผศ.ดร.ธีรุตน์ หมื่นวงษ์เทพ ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2รุกจัดงาน“LANNA-GMS EXPO 2022” หวังพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการในการแข่งขันตลาด GMS

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่  จัดงาน “LANNA-GMS EXPO 2022” โครงการบูรณการการค้า การลงทุน ของกลุ่มจังหวัด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่วันที่ 6 -10 มกราคม 2566โดย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน

นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย กล่าวถึง กิจกรรม LANNA-GMS EXPO 2022 ว่า งาน “LANNA-GMS EXPO 2022” กิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดภายใต้บริบท New normal เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและแสดงสินค้า ทั้งในรูปแบบ offline-online “LANNA-GMS EXPO 2022” โครงการบูรณการการค้า การลงทุน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ ในวันนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการในการแข่งขันตลาด GMS และเพิ่มช่องทางในการค้า และสร้างเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุนในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 และกลุ่มประเทศ GMS และมีการดำเนินกิจกรรม “LANNA-GMS EXPO 2022” ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 ส่วน ดังนี้

1. จัดการประชุมตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ LANNA-GMS EXPO 2022 ประกอบด้วย LANNA-GMS Trade Fair จำนวน 150 ราย  และ LANNA-GMS Fashion Week จำนวน 80 ราย รวมผู้ประกอบการ จำนวน 230 ราย ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 3 9 และ 10 พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

2. การแถลงข่าวการจัดงาน “LANNA-GMS EXPO 2022” และการรณรงค์แต่งกายผ้าล้านนา เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565 การออกบูธของผู้ประกอบการ ที่นำของดี 5 ดาว จาก 4 จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน มาจัดแสดงกว่า 60 ร้านค้า  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)

3. การจัดงาน “LANNA-GMS EXPO 2022” ระหว่างวันที่ 6 - 10 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่  ภายในงานประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ 2 กลุ่ม คือ การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภาคเหนือตอนบน 2 “LANNA-GMS Trade Fair” จำนวน 150 ร้านค้า และการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนา ผ้าทอและเครื่องประดับ “LANNA-GMS Fashion Week” จำนวน 80 ร้านค้า รวมทั้งสิ้น 230 ร้านค้า ภายในงานมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอ และเครื่องประดับล้านนาตะวันออกร่วมสมัย “LANNA - GMS FASHION WEEK 2022”การจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจับคู่เจรจาธุรกิจ การแสดงดนตรี กิจกรรม Live Streaming และการแสดงจากศิลปิน รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงาน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

ด้านนาง สุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  กล่าวเปิดการจัดงาน “LANNA-GMS EXPO 2022” ว่า งาน “LANNA-GMS EXPO 2022” กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เป็นกลุ่มที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (ลาวและพม่า) ที่สามารถเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (NSEC : North – South Economic Corridor) เป็นห่วงโซ่เชื่อมโยงอินโดจีน และการเชื่อมโยงทางน้ำผ่านแม่น้ำโขง ทำให้มีศักยภาพด้านที่ตั้ง ที่สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า กับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)จากศักยภาพด้านที่ตั้งถือเป็นโอกาสที่ได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ ที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพความสามารถ ด้านเศรษฐกิจ

สอดรับกับบริบทของการพัฒนากลุ่มอาเซียนให้เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลัก ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นธุรกิจ SMEs ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์จากผ้า และผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ชา กาแฟที่มีชื่อเสียงระดับโลก งานประดิษฐ์ที่ประณีต ของตกแต่ง และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายเชื่อมโยงตลาดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในประเทศและต่างประเทศได้

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจมาก ทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน แฟชั่นจากผลิตภัณฑ์จากผ้า ผ้าทอ  อาหาร ที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่น่าสนใจ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ให้กับชุมชน  ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมฯ การดำเนินในทุกกิจกรรมจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดียิ่ง ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน ดิฉันขออวยพรให้การดำเนินงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/1/2566 15:33:37น. 743
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน