คณะ ICT เปิดการจัดอบรม 2 หลักสูตร สำหรับผู้ประกอบการและเกษตรกรยุคใหม่ ยกระดับการพัฒนาทักษะ และความรู้ทางอาชีพ

15/1/2566 14:34:40น. 833
อบรม 2 หลักสูตร สำหรับผู้ประกอบการและเกษตรกรยุคใหม่
          เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีเปิดการจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักธุรกิจดิจิทัลยุคใหม่” และ หลักสูตร “การบ่มเพาะเกษตรกรสู่นักเทคโนโลยี สำหรับเกษตรอัจฉริยะแม่นยำ” ภายใต้โครงการสถาบันการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูงด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ ภายใต้โปรแกรม 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาระบบการยกระดับการพัฒนาทักษะ และความรู้ทางอาชีพให้แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพื่อมีงานและอาชีพที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมจังหวัดพะเยาเข้าสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก
              โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับและเปิดการจัดอบรมฯ ซึ่งมีวิทยากรภายนอก คือ คุณตรอง นรินทรางกูร ณ อยุธยา จาก บริษัท รี คัลท์ ประเทศไทย จํากัด พร้อมทีมงาน ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตแอพลิเคชั่นใบไม้ แอพลิเคชันสำหรับเกษตรกร ที่วิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง และคุณบุรี จารุโชติรัตนสกุล ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ คอฟฟี่ เทรด ซึ่งทำโรงคั่วกาแฟบ้านสวนพะเยา ที่เปิดให้บริการเป็นโรงคั่วเมล็ดกาแฟมามากกว่า 18 ปี รวมไปถึงวิทยากรภายในคณะฯที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 2 หลักสูตร ทั้งสิ้น 150 คน


Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน