สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผลิตบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA

16/1/2566 16:15:32น. 630
AUN QA
          สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ดำเนินการผลิตบทเรียนออนไลน์ เรื่องการทำความเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA เพื่อเตรียมความพร้อม ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีความรู้ความเข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์และข้อกำหนดของเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้เกิดความเป็นเลิศด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียงกับหลักสูตรอื่นๆ ในระดับสากลได้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารและการออกแบบหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ AUN QA version 4 จาก ทปอ. เป็นวิทยากร โดยให้เกียรติร่วมในการบรรยายองค์ความรู้ในภาพรวมของเกณฑ์การประกันคุณภาพ AUN QA และการดำเนินงานตามข้อกำหนดของเกณฑ์ AUN QA ใน Criteria ที่ 1 และ 5 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ณ Studio สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรใจ สุพรพัฒนกุลและนางสาวญภคกร ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.สรายศ ร่าเริงใจและนางสาวญภคกร ไชยมงคล   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
16/1/2566 16:15:32น. 630
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน