วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20/1/2566 13:45:27น. 533
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต หัวหน้าสำนักงาน นางยลดา อินเปรี้ยว หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางศศิธร เทพรังสาร หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา นายเอกพล โพธิจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวรุจิรา ลายสาน นักวิชาการเงินและบัญชี นางสาววราภรณ์ สังวาลย์ นักวิชาการศึกษา และนายธนพล เชื้อเมืองพาน นักวิชาการศึกษา ดำเนินโครงการศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ โดยการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยาลัยการศึกษาได้แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
20/1/2566 13:45:27น. 533
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน