คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับเชิญเป็นคณะวิทยากร หลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562”

20/1/2566 17:34:26น. 1240
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต และ ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รับเชิญเป็นคณะวิทยากร หลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562” รุ่นที่ 51 ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต และ ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รับเชิญเป็นคณะวิทยากร หลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562” รุ่นที่ 51 ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทฤษฎี แนวคิด และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยฯ โดยมี ผู้เข้ารับการอบรมและผ่านการอบรมจำนวน 38 ท่าน จากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล ผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเทศข้าราชการ ผู้ประกอบธุรกิจ ทนายความ วิศวกร พนักงานสายการบิน และคณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ฯลฯ    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
20/1/2566 17:34:26น. 1240
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน