ประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลของมหาวิทยาลัย ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบข้อมูล OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

24/1/2566 16:22:57น. 668
ประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลของมหาวิทยาลัย ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบข้อมูล OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองแผนงาน จัดประชุมแนวทางการจัดทำข้อมูลของมหาวิทยาลัย ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี, นางสาวชญาดา จีนเอียด หัวหน้างานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส พร้อมด้วยผู้แทนของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ OIT ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กองกฎหมาย กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเด็นในการประชุม/หารือ พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงพัฒนาข้อมูล OIT ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสรุปดังนี้

1. เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการรับฟังแนวทางการจัดทำข้อมูลของมหาวิทยาลัย ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อร่วมกันจัดเตรียมองค์ประกอบด้านข้อมูล O1 - O43 ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน

2. ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือข้อมูลของมหาวิทยาลัย ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งได้มีมติกำหนดประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่สำคัญ และข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อมูล OIT ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบของข้อมูล OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดไว้

ประเด็นในการปรับปรุงและพัฒนา ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฎตามตารางหน่วยงานผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน                                           กองกลาง และ Citcoms
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน                                          กองแผนงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง                                       สำนักงานอธิการบดีฯ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล         กองการเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส                           สำนักงานอธิการบดีฯ

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต          กองแผนงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต       กองแผนงาน, กองการเจ้าหน้าที่ และ กองกฏหมาย

3. ที่ประชุมได้มอบหมายกองแผนงาน ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ด้านแนวทางการขับเคลื่อนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่, การปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยาตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ กองแผนงาน จะติดตามการดำเนินงานด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจะดำเนินการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ด้านแนวปฏิบัติตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัล ให้สอดคล้องตามประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อัญชนา ปินตา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
24/1/2566 16:22:57น. 668
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน