บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม U2T for BCG Fair ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

25/1/2566 14:09:02น. 833
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม U2T for BCG Fair ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ U2T for BCG Fair โดยทีม U2T ตำบลเชียงแรง ซึ่งมีอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการการสื่อสาร เป็นหัวหน้าโครงการ ได้นำผลิตภัณฑ์น้ำพริกลำน้ำเปื่อย และจักสานหญ้าแฝก ดอนจัย โดนใจ๋ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ต่อมาได้เยี่ยมชมนิทรรศการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ซึ่งได้มีโครงการนวัตกรรมกระบวนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ไส้อั่วปลานิล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข เป็นหัวหน้าโครงการ โดยในนิทรรศการได้มีการนำไส้อั่วปลานิลมาให้ผู้เข้าร่วมชิมอีกด้วย และสุดท้ายนทรรศการการพัฒชุมชนนวัตกรรมการเลี้ยงกบสู่สัวต์เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ สร้างเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากจังหวัดพะเยา บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมี ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้นำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกบมาให้ชิมในงานอีกด้วย

การดำเนินโครงการทั้ง 3 โครงการ เป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัดพะเยา และเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ให้กับชุมชนในจังหวัดพะเยาอีกด้วย

        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
25/1/2566 14:09:02น. 833
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน