คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ให้กับโรงเรียนสองวิทยาคม

26/1/2566 9:48:54น. 762
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ให้กับโรงเรียนสองวิทยาคม จังหวัดแพร่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษฯ โดยมีกิจกรรม 4 ปฏิบัติการ ได้แก่

1.การปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง “คณิตศาสตร์กับโอริกามิ” วิทยากรโดย ผศ.ดร.เอื้อมพร วิทยารัฐ ดร.ธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ ผศ.มานะ ดงอนนท์ อาจารย์ศิริลักษณ์ เผ่ากันทะ อาจารย์ศรัณยา ฟองจันทร์ นางสาวปภัสรา อินทร์ครอง นายปภินวิช เปี่ยมแสง

2.การปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง กรด-เบสเบื้องต้น วิทยากรโดย ผศ.ดร.บัลวี ยศน้อย ดร.นฤมล เสทธยะ ดร.ผกาสุคนธ์ เมฆรัตนชัย รศ.ดร.สาโรจน์ จีนประชา ผศ.ดร.ณัชชา อินทร์จันทร์ ผศ.ดร.สรชัย คำแสน นางสาวสุพิชฌาย์ น้อยคำ

3.การปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง การไทเทรตกรด-เบส วิทยากรโดย ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์ ดร.ณัฐพร พุทธวงศ์ ดร.พักตร์วิภา เชาว์พานิช นางสาวอัญชัญ กันทะเนตร์

4.การปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง กายวิภาคของกบและไส้เดือน วิทยากรโดย ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ นางสาวอรทัย หวังสันติธรรม นางสาววราภรณ์ ใจบาล


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายธนพล ร้อยกรอง   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทรภรณ์ ผลดี/พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
26/1/2566 9:48:54น. 762
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน