คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ให้กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

31/1/2566 10:22:00น. 741
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ การฝึกอบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ (GMP) จำนวน 40 คน และห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (GEP) จำนวน 53 คน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ดังนี้
- ปฎิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง Arduino สำหรับการสร้างระบบตรวจวัดและควบคุมอัตโนมัติ วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ นายวิศิษฐ์ มั่งทัศน์ นายสมพล วงษ์สวัสดิ์
- ปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง การคัดแยกจุลินทรีย์จากธรรมชาติ วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุกัญญา สืบแสน ผศ.ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ นางสาวชุติมา ใจเพ็ชร นายภาณุพงศ์ ชัยวงศ์แสน และการสำรวจ และเก็บรักษาตัวอย่างแมลง วิทยากรโดย รศ.ดร.จตุพร และ ตั้งจิตรวิทยากูล รศ.ดร.นุจิรา ทาตัน ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ นางสาวมณีนุช รันศรี นางสาวปวีณา โพธิ์ทอง
- ปฎิบัติการทางเคมี เรื่อง การหาน้ำหนักโมเลกุลด้วยการลดลงของจุดเยือกแข็ง วิทยากรโดย ดร.รัติยา ณ อุบล ดร.วิไลวรรณ ภาคทอง ดร.ลลิตา รัตนจิระวงศ์ นางสาวจิรัฏฐ์ ผูกจิตร นางสาวสุพิชฌาย์ น้อยคำ ดร.ณัฐพร พุทธวงศ์ ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์ นางสาวจิรัฏฐ์ ผูกจิตร นางสาวสุพิชฌาย์ น้อยคำ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
31/1/2566 10:22:00น. 741
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน