คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สสส. ร่วมจัดเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

16/3/2566 14:10:28น. 1016
ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” กรณีนิสิตที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะของกลุ่มประชากรเฉพาะ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มาเป็นประธานเปิดเวทีเสวนาวิชาการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม โรงแรม M2 Hotel Waterside อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กิจกรรมการเสวนาวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้และประสบการณ์การทำงานในการขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมแก่กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนความรู้และประสบกรณ์การทำงานเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาของกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในจังหวัดต่อไป โดยผู้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา, สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา, มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา, กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะกรรมการดูแลนิสิตไร้สัญชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา, คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์จังหวัดพะเยา คณาจารย์ บุคลากร นิสิตชมรมสิทธิมนุษยชน นิสิตคณะนิติศาสตร์ สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และ นิสิตที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา         

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
16/3/2566 14:10:28น. 1016
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน