บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมตัวชี้วัดการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green

16/3/2566 15:15:32น. 749
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดยนางสาวธิภาภรณ์ เงินเย็น รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน และว่าที่ร้อยตรี สถาพร มะโนวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมตัวชี้วัดการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน (Super KPI) ครั้งที่ 2/2566 จัดประชุมโดย กองอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชย์ ปัญญาวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวาระที่สำคัญเกี่ยวกับ รายงานแผนการดำเนินงานการเข้าร่วมจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก (UI Green Metric World University Ranking) และการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ประจำปี พ.ศ. 2566 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยั่งยืน (UI Green) โดยมีเป้าหมายในการจัดอันดับอยู่ที่ 8,000 คะแนน ติดอันดับ 1 – 150 ของโลก การเข้าร่วมประกวดโครงการและบทความด้านการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน (Super KPI) โครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) โดยมีเป้าหมายให้คณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยผ่านการประเมินจำนวน 29 หน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองอาคารและสถานที่   
ข้อมูล/ข่าว :    กองอาคารและสถานที่ / ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
16/3/2566 15:15:32น. 749
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน