บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม UP Ambassador เครือข่ายนิสิต โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร

16/3/2566 15:29:17น. 407
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อเรื่อง “สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร” ให้กับตัวแทนนิสิต กรรมการสโมสรนิสิต และองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 ชั้น 2 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิด กิจกรรม UP Ambassador เครือข่ายนิสิต ภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร และ นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวรายงาน กิจกรรม UP Ambassador เครือข่ายนิสิต ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดย งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้เครือข่ายนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีทักษะ ได้รับความรู้ และเข้าใจบทบาทด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้น มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจทั้งประชาคมภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ไปในทิศทางเดียวกันสร้างภาคีเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้การทำงานด้านงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยให้ประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา แผนยุทธศาสตร์กองกลาง และ SDG เพื่อเข้าสู่การจัดอันดับ Ranking   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา / ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
16/3/2566 15:29:17น. 407
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน