คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผนึกกำลังเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ.2566

21/3/2566 12:50:48น. 801
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผนึกกำลังเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (UP Sport 2023 Societal Well-Being: University of Phayao) ประจำปี พ.ศ.2566

           เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกคน เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยโครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

          โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งการแข่งขันกีฬาได้แบ่งบุคลากรทุกหน่วยงานออกเป็น 4 สี คือ สีเขียว สีชมพู สีเหลือง และสีฟ้า โดยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นสมาชิกสีฟ้า ที่ประกอบไปด้วยบุคลากรกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์,
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์, วิทยาลัยการศึกษา, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา, วิทยาลัยการจัดการ รวมถึงคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

          สำหรับวัตถุประสงค์ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรครั้งนี้ คือ (1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี ด้วยกิจกรรมการออกกำลังกาย (2) เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังจากการปฏิบัติงานประจำวัน และ (3) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

          ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ตลอดจนกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันของมหาวิทยาลัยพะเยาทุก ๆ ปีต่อไป


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
ข้อมูล/ข่าว :    เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
เพิ่มข่าวโดย :   penpitak.ra@up.ac.th   
21/3/2566 12:50:48น. 801
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน