พัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ ภายใต้โครงการการส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพและผลการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากรโดยคณะเกษตรฯ ม.พะเยา

22/3/2566 15:48:10น. 686
พัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ ภายใต้โครงการการส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพและผลการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากร โดยคณะเกษตรศาสตร์ ม.พะเยา

ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2566 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "พัฒนาความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการและการเลือกวารสารให้เหมาะสมกับสาขาที่จะขอตำแหน่ง และเทคนิคเพิ่มการอ้างอิง (CITATION)" ภายใต้โครงการการส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพและผลการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากร ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาตร์ฯ Meeting 1 นำโดยคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา พร้อมคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ

 

โดยโครงการดังกล่าวฯ ได้รับเกียรติวิทยากรมากความสามารถทั้ง 2 ท่าน ทั้งนี้เป็นการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ซึ่งได้แก่ การซื้อขายตำแหน่งทางวิชาการ, หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานเพื่อประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ, การเขียนบทความวิจัย และการเขียนหนังสือและตำรา โดยศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง และหัวข้อการเขียนบทความวิจัยเพื่อขอรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วสุ ปฐมอารีย์

 

พร้อมนี้เป็นการให้คำปรึกษาทีมนักวิจัยแต่ล่ะสาขาวิชาของอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ถ่ายทอดนโยบายการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สร้างความเข้าใจในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้กับผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ

  

     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์ฯ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
22/3/2566 15:48:10น. 686
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน