เสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนความเห็น ในหัวข้อ “High Value Tourism โอกาสและความท้าทายของล้านนาตะวันออก”

25/3/2566 13:00:54น. 822
High Value Tourism
             วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในนามผู้อำนวยการแผนงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออกสู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ” ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ในนามผู้อำนวยการชุดแผนงานวิจัยการท่องเที่ยว ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในนาม หัวหน้าโครงการย่อยที่ 1 “การยกระดับธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออกสู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ”, ดร.วิมลรัตน์ ศีติสาร และคณะคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ในนามหัวหน้าโครงการย่อยที่ 2 “เตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ในพื้นที่ล้านนาตะวันออกสู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ” พร้อมด้วยคณะผู้วิจัยในโครงการ จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ “High Value Tourism" โอกาสและความท้าทายของล้านนาตะวันออก (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวปิดงานในครั้งนี้
          กิจกรรมเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนความเห็น ในหัวข้อ “High Value Tourism โอกาสและความท้าทายของล้านนาตะวันออก”              ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออกสู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็นสองช่วง กล่าวคือ ช่วงแรกเป็นการบรรยายพิเศษดังต่อไปนี้
1. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก” โดย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
2. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในล้านนาตะวันออก” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สกสว., ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข.
3. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ”โดย นายบุญชัย ฉัตรประเทืองกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสภาคเหนือ ธุรกิจท่องเที่ยวมูลค่าสูงโอกาสและความท้าทาย”โดย นายฐาปนา บุณยประวิตร

โดยกิจกรรมช่วงที่ 2 เป็นการเสวนาวิชาการ “โอกาสและความท้าทายสำหรับการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก”โดย
1. นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
2. ดร.อนุรัตน์ อินทร อดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย
3. นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดพะเยา
โดยมี ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษคณะนิติศาสตร์ และ ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
         กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานโครงการวิจัย สร้างการรับรู้และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ล้านนาตะวันออก มุ่งให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่เน้นการสร้างผลกระทบเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างเศรษฐกิจ BCG สร้างชุมชนนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนเชิงสังคมด้วยนวัตกรรม และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมที่ยั่งยืน โดยการนำศักยภาพเชิงพื้นที่มาพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออก ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นการเพิ่มรายได้ของประเทศ มุ่งเน้นคุณค่า และสร้างความยั่งยืน และนำไปสู่การดำเนินการที่เป็นรูปธรรม บูรณาการกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก) ต่อไป
      กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ณ ห้องประชุม จำนวน 75 คน และร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 45 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน พร้อมกันนี้ได้ทำการเผยแพร่กิจกรรมครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ zoom ไปยังหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ จำนวนมาก รวมทั้งถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


           

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
25/3/2566 13:00:54น. 822
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน